Privacyverklaring

Digital Privacy

Felitopia Kat & Gedrag, hierna te noemen Felitopia, gebruikt persoonsgegevens die zij van u verkrijgt. Deze gegevens bewaart en verwerkt zij zorgvuldig voor het doel waarvoor zij deze verkregen heeft. Om u hierover te informeren en u op uw rechten te wijzen is deze privacyverklaring opgesteld.

Welke persoonsgegevens verwerkt Felitopia?

Wanneer u een dienst van Felitopia afneemt of informatie opvraagt via het contactformulier op haar website vraagt zij persoonsgegevens van u. Welke gegevens dat zijn, is afhankelijk van de situatie. Door uw persoonsgegevens aan Felitopia te verstrekken geeft u uitdrukkelijk toestemming uw persoonsgegevens te gebruiken en verwerken voor het doel waarvoor u deze hebt verstrekt.

• Contactformulieren

Vraagt u informatie op via een contactformulier op de website, dan geeft u uw naam en uw e‑mailadres op. In deze situatie slaat de website van Felitopia het ip-adres van de computer op waarmee u contact maakt. Naar aanleiding van eventuele verdere communicatie of bij de aanvraag van een testaccount voor de Online Vragenlijst worden – indien verstrekt – ook bedrijfsnaam, rechtsvorm, telefoonnummer(s), adres, postcode, woonplaats, website en kvk/btw/iban-nummer geregistreerd.

• Online Vragenlijst Gedragsconsult

Bezoekt u deze site om een Vragenlijst Gedragsconsult (VG) in te vullen dan moeten in ieder geval de volgende persoonsgegevens verstrekt worden: naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Op basis van vrijwilligheid kunt u nog uw beroep en leeftijd opgeven. Er worden u tevens vragen voorgelegd betreffende uw woonsituatie. Aanvullend worden het ip-adres van waaraf u de VG invult en het tijdstip waarop u deze afrondt geregistreerd.

• Derden

Indien uw persoonsgegevens via derden zijn verkregen, zijn deze noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst. Felitopia heeft daartoe een verwerkersovereenkomst gesloten met deze derde(n). Hiervan is bijvoorbeeld sprake als u klant bent van een diergedragstherapeut die gebruik maakt van de door Felitopia aangeboden Online Vragenlijst Gedragsconsult. Uw diergedragstherapeut kan u desgewenst nader informeren.

Waarvoor gebruikt Felitopia uw persoonsgegevens?

Felitopia verwerkt en gebruikt uw persoonsgegevens voor levering van haar diensten en waar nodig haar financiële administratie. Dit doet zij om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen en om met u contact te onderhouden.

Hoelang bewaart Felitopia uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens bewaart Felitopia zolang als nodig is voor het verrichten van haar diensten. Daarbij moet zij rekening houden met een bewaarplicht volgens de fiscale wetgeving van zeven jaar.

Wat zijn uw rechten?

U hebt recht op inzage van de persoonsgegevens die Felitopia van u verwerkt en bewaart. U hebt het recht om deze gegevens te laten corrigeren, over te laten dragen aan een derde en uw persoonsgegevens te laten verwijderen. De uitoefening van deze rechten is kosteloos. Indien u van deze rechten gebruikt wilt maken, neemt u dan contact op met Felitopia. De contactgegevens staan onderaan deze privacyverklaring. Indien u vraagt om verwijdering van persoonsgegevens zal Felitopia meewerken indien de wet- en regelgeving zich hier niet tegen verzet.

Cookies

Om de website van Felitopia technisch goed te laten functioneren maakt zij gebruik van cookies, daarnaast wordt het bezoek ervan gemeten. Een cookie is een eenvoudig, klein tekstbestandje dat met pagina’s van de website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Door het gebruik van onze website geeft u toestemming om alle cookies te gebruiken. Het staat u vanzelfsprekend vrij om cookies uit te schakelen in uw browser. Houd er in dat geval wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer zoals bedoeld functioneert.

De Online Vragenlijst Gedragsconsult vereist voor een goede werking het accepteren van reguliere èn van third-party cookies. Door deze vragenlijst te gebruiken geeft u hiervoor impliciet toestemming.

Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Felitopia verstrekt uw gegevens onder geen beding aan derden, behalve wanneer zij hiertoe gevorderd wordt in verband met een wettelijke verplichting of op uw schriftelijke verzoek.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Felitopia neemt de bescherming van uw gegevens zeer serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Felitopia bewaart uw persoonsgegevens op een in Nederland geplaatste en niet met anderen gedeelde server, die zij van een Nederlandse hostingpartij huurt. De server is voorzien van een encryptiecertificaat (https, slotje in browser) waardoor het verkeer van en naar deze website niet leesbaar onderschept kan worden.

Aanpassen privacyverklaring

Felitopia behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen indien nieuwe inzichten worden verkregen om deze in overeenstemming te brengen met wet- en regelgeving of indien aanpassing nodig is in verband met wijziging of uitbreiding van de dienstverlening. Felitopia zal de wijziging dan publiceren op deze website.

Autoriteit Persoonsgegevens

Graag wijst Felitopia u op uw recht om klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens te richten aan de Autoriteit Persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming biedt u het recht een klacht te richten tot de daarvoor aangewezen instantie. De contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens vindt u op haar website.

Contact

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens, neemt u dan vooral contact op met Felitopia.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 juni 2018.